Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) zawiera nazwy urzędowe, zestandaryzowane i niestandaryzowane miejscowości i obiektów fizjograficznych wraz z atrybutami i lokalizacją określoną za pomocą punktów.

PRNG zawiera następujące klasy obiektów:

  • miejscowość
  • obiekt ukształtowania terenu
  • płynący obiekt wodny
  • stojący obiekt wodny
  • inny obiekt wodny
  • obiekt ukształtowania dna zbiornika wodnego
  • inny obiekt fizjograficzny.

Grafika przedstawiająca sposób prezentacji danych z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych

PRNG prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Szczegółowe uregulowania wynikają z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych.

Podstawą prawną tworzenia, aktualizacji i weryfikacji, udostępniania danych oraz szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazie danych PRNG jest Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 309).

Szczegółowe informacje dotyczące centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie PRNG dostępne są pod adresem:
http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/panstwowy-rejestr-nazw-geograficznych
Możliwość pobrania i obejrzenia danych
Źródło danych Link
Zobacz na geoportalu (dane widoczne od skali 1 : 10 000) http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0&actions=acShowWgButtonPanel_kraj_ORTO
Portal Otwarte Dane https://dane.gov.pl/dataset/780
Miejscowości format - GML ftp://91.223.135.109/prng/PRNG_MIEJSCOWOSCI_GML.zip
Miejscowości - format SHAPEFILE ftp://91.223.135.109/prng/PRNG_MIEJSCOWOSCI_SHP.zip
Miejscowości - format XSLX ftp://91.223.135.109/prng/PRNG_MIEJSCOWOSCI_XLSX.zip
Obiekty fizjograficzne - format GML ftp://91.223.135.109/prng/PRNG_OBIEKTY_FIZJOGRAFICZNE_GML.zip
Obiekty fizjograficzne - format SHAPEFILE ftp://91.223.135.109/prng/PRNG_OBIEKTY_FIZJOGRAFICZNE_SHP.zip
Obiekty fizjograficzne - format XSLX ftp://91.223.135.109/prng/PRNG_OBIEKTY_FIZJOGRAFICZNE_XLSX.zip
Całość format RDF (Turtle) ftp://91.223.135.109/prng/PRNG-nazwy-miejscowosci-oraz-obiektow-fizjograficznych-RDF-Turtle.zip
Usługa ATOM http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_PRNG
Usługa WFS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/httpauth/rest/services/PZGIK/PRNG/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service
Usługa WMS http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_PRNG_WMS/MapServer/WMSServer