Bazy uzbrojenia terenu (GESUT) zawierają informacje o istniejących i projektowanych przewodach sieci uzbrojenia terenu i urządzeniach z nimi związanych. Prowadzone są przez starostów, co powoduje, że w rezultacie mamy 380 jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie tej bazy. Dane dotyczące uzbrojenia terenu są bardzo przydatne w procesie inwestycyjnym, przy wycenie nieruchomości oraz innych sytuacjach, w których potrzebujemy wiedzieć, co kryje się pod ziemią.

W drugiej połowie 2018 r. GUGiK zintegrował publikację danych uzbrojenia terenu z powiatów w usłudze zbiorczej KIUT. Dzięki temu zapewniono powszechny dostęp do danych za pośrednictwem usług sieciowych, które umożliwią wykorzystanie danych uzbrojenia w systemach informatycznych państwa oraz systemach tworzonych przez firmy komercyjne. Usługa KIUT to zbiorcza usługa WMS zapewniająca możliwość wygenerowania mapy z uzbrojeniem terenu dla dowolnego obszaru kraju. Poniżej na schemacie (rys. 1) przedstawiono ideę funkcjonowania usługi KIUT.

Rysunek 1. Schemat funkcjonowania usługi KIUT

Poniżej przykładowy obraz uzyskiwany z usługi przedstawiono na rys. 2.

Rysunek 2. Przykładowy fragment mapy zwracanej przez usługę KIUT

Wszystkie szczegóły techniczne związane z usługą znajdują się na jej stronie: https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu.

Dane uzbrojenia terenu można wygodnie przeglądać w serwisie www.geoportal.gov.pl, w którym opisywana zbiorcza usługa WMS jest podłączona i odpowiednio skonfigurowana, aby umożliwiała przeglądanie danych o uzbrojeniu na tle innych przydatnych informacji przestrzennych.

Widoczność warstwy "Uzbrojenie terenu" włącza się automatycznie przy przeglądaniu danych dla skal 1:500 i 1:250. Jeśli chcemy włączyć widoczność uzbrojenia przy innej skali należy ręcznie zaznaczyć widoczność warstwy (rys. 3).

Rysunek 3. Usługa WMS dotycząca uzbrojenia terenu podłączona w serwisie www.geoportal.gov.pl

Usługę możemy także podłączyć w dowolnym oprogramowaniu, które posiada funkcję klienta WMS (adres: https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojerniaTerenu), a efekty działania usługi podłączonej w QGIS przedstawiono na rys. 4.

Rysunek 4. Usługa WMS dotycząca uzbrojenia terenu podłączona w oprogramowaniu QGIS

Podłączona usługa powinna wyświetlać dane o uzbrojeniu terenu dla dowolnego obszaru Polski według konfiguracji warstw ustawionych przez użytkownika.