Powrót

03.06.2019 Ortofotomapa województwa lubelskiego z pikselem 7 cm opublikowana w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano ortofotomapę o rozdzielczości 7 cm dla obszaru województwa lubelskiego. Ortofotomapa wykonana została w roku 2017 w ramach projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Z harmonogramem pozyskiwania nowej ortofotomapy na kolejnych obszarach można zapoznać się w Geoportalu w warstwie Monitoring pozyskiwania danych.