Powrót

28.06.2019 Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju w dziedzinie geoinformacji

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wraz z Zastępcą Alicją Kulką wzięli udział w uroczystym wręczeniu nagród przez Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego laureatom konkursu MIiR, w którym wyróżniono najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji. 

Wyboru najlepszych prac spośród ponad trzydziestu, jakie wpłynęły na konkurs dokonało jury, w skład którego weszło 15 przedstawicieli najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce zajmujących się geoinformacją. Zespołowi przewodniczyła Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK Ewa Surma.

„Gratuluję wszystkim uhonorowanym. Geodezja i geoinformacja mają duży wpływ na proces inwestycyjno-budowlany. Dlatego szczególnie dziękuję za udział w konkursie tym, którzy wchodzą do zawodu” – mówił Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wręczając nagrody.

„To pierwszy taki konkurs w dziedzinie geoinformacji, która jest powszechnie obecna w naszym życiu codziennym i istotnie wspiera gospodarkę oraz administrację. Wręczane dzisiaj nagrody to docenienie wysiłków włożonych w rozwój geoinformacji i mam nadzieję, że zmotywują laureatów do dalszej intensywnej pracy” – podkreślał podczas uroczystości Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski.

Oto lista nagrodzonych:

  •  Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii prace inżynierskie:

„Wykorzystanie lotniczego skanowania laserowego oraz dopasowania zdjęć lotniczych i scen satelitarnych w modelowaniu 3D wybranego obszaru Warszawy” – autorki: Klaudia Kapeluszna i Paulina Syrkosz, promotor: dr inż. Krzysztof Bakuła, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska

„Analiza przestrzenna lokalnego rynku nieruchomości z wykorzystaniem oprogramowania GIS” – autor: Dominik Niekurzak, promotor: dr hab. inż. Radosław Cellmer, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  • Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii prace magisterskie:

„Analiza możliwości transformacji struktury typów danych zgodnych z obowiązującą normą PN-EW ISO 19107:2010 struktury typów zgodnych z nową propozycją normy” – autor: Andrzej Szeszko, promotor: dr inż. Zenon Parzyński, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska

„Harmonizacja i integracja struktur informacyjnych na podstawie wybranych przykładów” – autorki: Anita Dylik i Magdalena Grudzień, promotor: dr inż. Zenon Parzyński, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska

„Wykorzystanie technologii GIS w analizie zielonej i błękitnej infrastruktury dla obszaru zurbanizowanego i podmiejskiego” – autorki: Weronika Tulkowska i Monika Władyka, promotor: dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska

„Opracowanie autorskiego systemu rejestracji i analizy zrzutów zanieczyszczeń z oczyszczalni ścieków w województwie łódzkim” – autor: Paweł Borek, dr inż. Artur Krawczyk, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  • Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii rozprawy doktorskie:

„Opracowanie metody wyznaczania rozdzielczości geoinformacyjnej w cyfrowym modelu topograficznym” – autor: Bartłomiej Jan Bielawski, promotor: dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska

  • Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii rozprawy habilitacyjne:

„Metodyka i system przetwarzania danych pozyskiwanych masowo w celu numerycznego modelowania powierzchni z wykorzystaniem struktury GRID” – autor: Dariusz Gościewski, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  • Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii krajowe publikacje:

„Zastosowanie aplikacji geoankiety i geodyskusji w partycypacyjnym planowaniu przestrzennym - dobre praktyki” – autorzy: Piotr Jankowski, Tomasz Kaczmarek, Zbigniew Zwoliński, Edyta Bąkowska, Michał Czepkiewicz, Łukasz Mikuła, Marek Młodowski, Cezary Brudka

  • Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii innowacyjne rozwiązania:

Budowa miejskich modeli 3D w oparciu o rozwiązanie smart3Dcity, SHH Sp. z o.o., Wrocław

Usługa zbiorcza WMS danych ewidencji gruntów i budynków „Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów” (KIEG), Geo-System Sp. z o.o., Warszawa.

 

Organizacja Konkursu oraz przyznanie nagród odbyło się na podstawie zarządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu.

Konkurs ogłoszono w dniu 12 grudnia 2018 r. Do 31 stycznia 2019 r. wpłynęło do ministerstwa 28 wniosków spełniających wymogi formalne, w tym w kategorii:

  • prace dyplomowe – 19,
  • rozprawy doktorskie i habilitacyjne – 3,
  • krajowe publikacje – 2,
  • innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji – 4.