Aplikacja internetowa umożliwiająca przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych należących do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Dostępna jest pod adresem: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/.

Dane publikowane na brokerze krajowym przechowywane są w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Zawartość mapy w Geoportalu Krajowym składa się z 6 warstw podstawowych oraz 7 katalogów zawierających warstwy uzupełniające:

 1. Państwowy Rejestr Granic
 2. Państwowy Rejestr Granic - Adresy
 3. Ewidencja gruntów i budynków 
 4. Uzbrojenie terenu
 5. Plany zagospodarowania przestrzennego
 6. Siatki i układy współrzędnych
 7. Obiekty użyteczności publicznej
 8. Dane innych instytucji
 9. Aktualność danych
 10. Rzeźba terenu
 11. Dane do pobrania
 12. Dane topograficzne
 13. Ortofotomapa