W części centralnej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzony jest państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych (PRPOG), który zawiera współrzędne i wysokości punktów podstawowej  osnowy geodezyjnej oraz wartości przyspieszenia siły ciężkości dla punktów podstawowej osnowy grawimetrycznej i wartości elementów pola magnetycznego Ziemi dla punktów podstawowej osnowy magnetycznej.

PRPOG zawiera także zbiory obserwacji i wyników opracowań tych obserwacji odnoszące się do podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych założonych na obszarze całego kraju. Łącznie w PRPOG znajdują się dane dla około 53 000 punktów osnów podstawowych, w tym: 7 080 punktów osnowy poziomej, 41 850 punktów osnowy wysokościowej, 550 punktów osnowy grawimetrycznej i 3 530 punktów osnowy magnetycznej.

Współrzędne punktów dostępne są w układzie odniesienia PL-ETRF2000 lub PL-ETRF89, a wysokości w układzie wysokościowym PL-ETRF2007-NH lub PL-KRON86-NH (dla części punktów dostępne są także wysokości elipsoidalne wyznaczone na elipsoidzie GRS 80). Dane grawimetryczne i magnetyczne udostępniane są w układach odniesienia definiowanych przez sieć obserwatoriów w Europie.

Grafika przedstawiająca sieć punktów geodezyjnych POLREF str-int-asg-eupos-th Grafika przedstawiająca sieć EUREF-POL

Zasadniczą częścią PRPOG jest baza danych zawierająca informacje, zbiory danych i obserwacji (także archiwalne) i opracowania wyników obserwacji, dotyczące punktów 1 i 2 klasy podstawowej osnowy geodezyjnej oraz podstawowej osnowy grawimetrycznej i magnetycznej. Baza danych PRPOG prowadzona jest przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie zgodnie ze standardem określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352).

Szczegółowe informacje dotyczące centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie osnów dostępne są pod adresem:
http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/osnowy-geodezyjne,-grawimetryczne-i-magnetyczne