Korzystanie z zasobów witryny internetowej www.geoportal.gov.pl oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.

 

REGULAMIN SERWISU - www.geoportal.gov.pl

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu www.geoportal.gov.pl, (zwanego dalej Serwisem) w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników serwisu oraz Administratora.
 2. Postanowienia regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności uregulowanych obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administratorem Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) jest Główny Geodeta Kraju.

§ 2.

USŁUGI INFORMACYJNE

 1. W Serwisie publikowane są informacje o charakterze jawnym i powszechnie dostępnym.
 2. Serwis umożliwia wyszukiwanie informacji oraz połączenie informacji pochodzących z zasobów różnych dostawców w spójną całość i prezentowanie ich w postaci graficznej.
 3. Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

§ 3.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Informacje publikowane w Serwisie zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. poz. 83 ze zm.) nie podlegają ochronie przewidzianej ww. ustawą.
 2. Publikacja materiałów z Serwisu jest dozwolona pod warunkiem umieszczenia informacji o źródle pochodzenia.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i dokładność danych w nim udostępnianych.
 4. Użytkownik korzysta z informacji publikowanych w Serwisie na własną odpowiedzialność.
 5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania systemu informatycznego wynikające z nieuprawnionych działań użytkowników, siły wyższej lub ingerencji osób trzecich.

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2019 r.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeśli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu niepoprawnych informacji zamieszczonych w Serwisie. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wykluczona. 
 5. Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu i akceptuje jego warunki.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z serwisu www.geoportal.gov.pl w tym podanie swoich danych osobowych w  zakładce FORUM lub podawanych w związku przesyłaniem zgłoszeń lub uwag na adresy wskazane w zakładce KONTAKT jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu www.geoportal.gov.pl w tym w szczególności obsługi zgłoszeń i uwag.

Klauzula informacyjna

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w serwisie www.geoportal.gov.pl

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@gugik.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu www.geoportal.gov.pl w szczególności do obsługi zgłaszanych błędów i uwag.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź gdy uznamy, że dane się zdezaktualizowały.
 8. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych można przesłać na adres: gugik@gugik.gov.pl.
 10. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest uniemożliwienie korzystania z funkcjonalności serwisu www.geoportal.gov.pl.