Główny Urząd Geodezji i Kartografii kończy projekt współpracy bliźniaczej w Mołdawii

Foldery dotyczące konferencji kończącej rozpoczęty we wrześniu 2020 roku projekt twinningowy „Udoskonalenie usług wykorzystujących dane przestrzenne Republiki Mołdawii zgodnie ze standardami UE”

W Kiszyniowie 17-19 października 2023 r. odbyła się konferencja kończąca rozpoczęty we wrześniu 2020 roku projekt twinningowy „Udoskonalenie usług wykorzystujących dane przestrzenne Republiki Mołdawii zgodnie ze standardami UE” (ang. „Improving Spatial Data Services in the Republic of Moldova following EU standards”). Przedsięwzięcie realizowane było w konsorcjum przez Chorwację, Polskę oraz Holandię.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Agencji ds. Gospodarki Lądowej i Katastru (ALRC) Republiki Mołdawii, instytucji partnerskich państw członkowskich UE, Delegatury UE w Republice Mołdawii, ambasad Polski i Chorwacji, a także licznych instytucji publicznych z Republiki Mołdawii, które wykorzystują dane przestrzenne i e-usługi w codziennej pracy. GUGiK reprezentowany był przez Ewę Surmę oraz Małgorzatę Sypułę z Departamentu Strategii i Współpracy Zagranicznej.
Projekt obejmował całokształt działań związanych z rozwojem e-administracji, wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego ALRC oraz rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) Republiki Mołdawii.
Wśród głównych rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji projektu można wymienić: aktualizację ram prawnych i przygotowanie dokumentów dotyczących strategicznego rozwoju krajowej infrastruktury informacji przestrzennej (NSDI), rozwój geoportalu NSDI (https://inds.gov.md), a także wzmocnienie kompetencji użytkowników geoinformacji.
GUGiK był liderem w komponencie szkoleniowym 4. W wyniku działań w tym komponencie opracowano programy szkoleń i przeprowadzono warsztaty z wykorzystania możliwości infrastruktury informacji przestrzennej dla ponad 100 pracowników administracji publicznej Mołdawii oraz przedstawicieli uczelni.
Szkolenia prowadzone przez ekspertów z GUGiK ukierunkowane były na praktyczne wykorzystanie infrastruktury informacji przestrzennej, w tym: wykorzystanie danych i e-usług z geoportalów krajowych, wprowadzenie do Dyrektywy INSPIRE i jej wdrażanie w Polsce, wykorzystania danych i usług w oprogramowaniach typu „open source”, rozwiązań technologicznych przyczyniających się do zwiększenia dostępności zasobów infrastruktury informacji przestrzennej.
Wdrożenie rezultatów projektu pomoże rządowi Republiki Mołdawii skutecznie pomagać obywatelom, wspierać przedsiębiorstwa i poprawiać innowacyjność kraju. „Ustandaryzowane i interoperacyjne dane przestrzenne pozwolą na rozwój profesjonalnych narzędzi, dzięki którym możliwe będzie pełne wykorzystanie danych” – powiedział podczas konferencji Adam Grodzicki, Zastępca Szefa Współpracy w Delegaturze Unii Europejskiej w Republice Mołdawii.

W ramach projektu GUGiK prowadził również prace poprzez misje ekspertów krótkoterminowych w następujących komponentach:
• Komponent 1: Zrównoważony zarządzanie IIP w Mołdawii
• Komponent 3: Wykorzystanie istniejących danych w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennej w Mołdawii (metadane, harmonizacja, testowanie, udostępnienie i integracja za pośrednictwem najnowszych technologii w ramach krajowej IIP).
• Komponent 5: Przegląd obowiązujących przepisów prawnych i zaproponowanie zmian legislacyjnych

Prace GUGiK w projekcie miały na celu przede wszystkim wymianę dobrych praktyk prowadzących do poprawy świadomości i upowszechnienia geoinformacji, uświadomienia korzyści z wykorzystania danych przestrzennych dla sektora publicznego Mołdawii w zakresie podejmowanych decyzji oraz dla sektora prywatnego w zakresie rozwijania innowacji.
Warto podkreślić, że zrealizowany projekt jest uważany za jeden z najlepszych projektów twinningowych zrealizowanych do tej pory w Republice Mołdawii.

Uczestnicy konferencji kończącej rozpoczęty we wrześniu 2020 roku projekt twinningowy „Udoskonalenie usług wykorzystujących dane przestrzenne Republiki Mołdawii zgodnie ze standardami UE”
Ewa Surma i Małgorzata Sypuła z Departamentu SWZ GUGiK podczas konferencji kończącej rozpoczęty we wrześniu 2020 roku projekt twinningowy „Udoskonalenie usług wykorzystujących dane przestrzenne Republiki Mołdawii zgodnie ze standardami UE”