Nowelizacja Rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2431 z dnia 24 października 2023 r. zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

zdj.1 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z Dziennika Urzędowego UE.

W Dzienniku Urzędowym UE w dniu 30 października br. opublikowana została nowelizacja rozporządzenia (UE) nr 1089/2010 w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
We wnioskach z przeprowadzonej przez Komisję Europejską oceny dyrektywy INSPIRE wyrażono obawy dotyczące złożoności i wykonalności wdrożenia przepisów dotyczących interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych. W związku z tym dokonano przeglądu w/w rozporządzenia i przeprowadzono kilka rund konsultacji z ekspertami, w wyniku których stwierdzono, że potrzebne są pewne uproszczenia aby ułatwić krajom członkowskim wdrażanie INSPIRE.
Nowelizacja wprowadza następujące zmiany w celu uproszczenia i uelastycznienia wdrażania rozporządzenia nr 1089/2010:

  • umożliwienie stosowania dodatkowych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych (krajowych referencyjnych systemów współrzędnych).
    Takie brzmienie przepisu zmniejsza obciążenie związane z wdrażaniem, gdy państwa członkowskie dodają swoje krajowe systemy odniesienia za pomocą współrzędnych do wykazu obsługiwanych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych, wówczas nie muszą już tworzyć i utrzymywać danych równolegle w krajowym systemie odniesienia i w systemie odniesienia za pomocą współrzędnych wymaganym na mocy dyrektywy INSPIRE;
  • wyjaśnienie dotyczące podawania wartości dla atrybutów „voidable” i tych atrybutów, dla których może nie istnieć żadna wartość;
  • zastąpienie wzmianki o wartościach list kodowych i wyliczeniach w tekście przepisów wykonawczych odniesieniem do rejestru INSPIRE, w którym obecnie zarządza się tymi wartościami, pod kierownictwem grupy ekspertów INSPIRE KE (MIG);
    Usunięcie wszystkich wartości list kodowych i wartości wyliczeń z treści rozporządzenia (UE) nr 1089/2010, umożliwia bardziej regularną aktualizację tych wartości w rejestrze INSPIRE, zgodnie z postępem technicznym i technologicznym.