Programy rządowe przygotowane przez GGK dotyczące prac geodezyjnych wpisane do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilustracja przedstawia strony tytułowe programów wieloletnich "Modernizacja podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz systemu ASG-EUPOS" na lata 2024-2026 oraz "Aktualizacja baz danych fotogrametrycznych" na lata 2024-2026

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały wpisane projekty uchwał Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programów wieloletnich dotyczących:

  1. „Modernizacji podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz systemu ASG-EUPOS” na lata 2024–2026,
  2. „Aktualizacja baz danych fotogrametrycznych” na lata 2024–2026,

odpowiednio pod nr projektów ID452 oraz ID451.


Planowany termin przyjęcia tych projektów to IV kwartał 2023 r.


Programy zostały przygotowane przez Głównego Geodetę Kraju na mocy art. 7a ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i przedłożone Radzie Ministrów za pośrednictwem Ministra Rozwoju i Technologii.
Głównym celem pierwszego z programów jest utrzymanie osnów w zgodności z wymaganymi dokładnościami wyznaczenia składowych charakteryzujących dany punkt, wykorzystanie najnowszych technik pomiarowych oraz dostosowanie osnów do międzynarodowych standardów wraz z zapewnieniem finansowania.
Głównym celem drugiego z programów jest zapewnienie aktualności i kompletności zbiorów danych fotogrametrycznych dla obszaru kraju wraz z zapewnieniem finansowania.

Ilustracja przedstawia strony tytułowe programów wieloletnich "Modernizacja podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz systemu ASG-EUPOS" na lata 2024-2026 oraz "Aktualizacja baz danych fotogrametrycznych" na lata 2024-2026