Opublikowano schemat aplikacyjny XML (GML w wersji 3.2.1) dla modelu danych EGiB udostępnianych na potrzeby ZSIN

Ilustracja przedstawia zrzut z ekranu serwisu epuap.gov.pl zakładka Repozytorium Interoperacyjności, skąd moźna pobrać schematy aplikacyjne xsd.

W Repozytorium Interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.), został opublikowany schemat aplikacyjny XML (GML w wersji 3.2.1) dla modelu danych EGiB na potrzeby ZSIN.

Schemat aplikacyjny XML jest zgodny z załącznikiem nr 8a do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390 i 1781 oraz z 2023 r. poz. 745).

Ilustracja przedstawia zrzut z ekranu serwisu epuap.gov.pl zakładka Repozytorium Interoperacyjności, skąd moźna pobrać schematy aplikacyjne xsd

Schemat został także opublikowany na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Ilustracja przedstawia zrzut z ekranu Biuletynu Informacji Publicznej GUGiK www.gugik.gov.pl/bip zakładka Schematy aplikacyjne, skąd można pobrać schematy aplikacyjne xsd.

Ewentualne uwagi do schematu prosimy zgłaszać na adres gugik.kn@gugik.gov.pl.