Podpisana umowa na przetworzenie rastrowej mapy gleboworolniczej w skali 1:5000 do postaci wektorowej dla województwa opolskiego

fragment mapy glebowo - rolniczej w postaci rastrowej dla woj. opolskiego

Alicja Kulka – Główny Geodeta Kraju w dniu 15 września 2023 r. podpisała umowę na przetworzenie rastrowej mapy glebowo rolniczej w skali 1 : 5 000 do postaci wektorowej dla obszaru województwa opolskiego. Prace zrealizuje Konsorcjum Firm w składzie:

  • Lider Konsorcjum: UNIMAP S.C J. Bryk D. Malcharek z siedzibą w Katowicach
  • Partner Konsorcjum: GEOFAZA Marcin Marmol z siedzibą w Wieliczce

W ramach zleconych prac dla obszaru województwa opolskiego Wykonawca:

  1. zweryfikuje poprawność kalibracji i georeferencji rastrów map źródłowych i opracuje raporty z weryfikacji oraz przeprowadzi, jeśli będzie to konieczne ponowną kalibrację w przypadku stwierdzenia błędów,
  2. zwektoryzuje kontury glebowe i lokalizacje odkrywek glebowych,
  3. opracuje warstwy konturów i odkrywek glebowych (wraz z opisem danych w postaci atrybutów) w formacie GML, zgodnie z nowym schematem aplikacyjnym GML,
  4. zaktualizuje geometrię zwektoryzowanych obiektów map glebowo-rolniczych w sposób uwzględniający zmiany granic administracyjnych,
  5. uzgodni styki (w zakresie geometrii i atrybutów) zarówno dla przylegających arkuszy mapy, jak i sąsiadujących jednostek administracyjnych (powiaty, województwa),
  6. stworzy kompozycje mapowe w formie pliku projektowego .mxd z zastosowaniem ścieżek relatywnych do danych, zgodnie ze środowiskiem programowym ArcGIS oraz plików qml właściwych dla oprogramowania QGIS, umożliwiających wizualizację opracowanych warstw,
  7. zwektoryzuje i opracuje warstwę EGB_Klasouzytek zawierającą informacje o użytkach gruntowych i klasach gruntów, zapisaną w formacie ESRI shapefiles. Warstwa ta będzie służyła do porównania zmian w użytkach gruntowych i klasach gruntów.
fragment mapy glebowo - rolniczej w postaci rastrowej dla woj. opolskiego