Porozumienie pomiędzy Głównym Geodetą Kraju i Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie

Ozdobnik

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka i Prorektor ds. Współpracy AGH prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski 26 października 2023 r. w Krakowie podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy, która będzie dotyczyła między innymi:

  • współpracy naukowej,
  • wspólnego udziału w projektach badawczych oraz rozwojowych,
  • wspierania przez GGK procesu dydaktycznego na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.


Wzajemne wspieranie się obu stron będzie polegało na:

  • współpracy naukowej i badawczej między pracownikami
  • wspólnym tworzeniu listy zagadnień badawczych oraz tematów prac dyplomowych dla studentów AGH, zwłaszcza Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska i połączonych z tym staży w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii,
  • inicjowaniu i opiniowaniu zmian w procesie kształcenia studentów kierunku Geodezja i Kartografia WGGiIŚ AGH,
  • podnoszeniu atrakcyjności oferty kształcenia w AGH, zwłaszcza na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, przez wprowadzenie modelu kształcenia – Zintegrowane Kompetencje Zawodowe, Etyka i Rozwój Naukowy – uwzględniającego udział GGK


Obie instytucje zadeklarowały swobodną wymianę pomysłów i doświadczeń w ramach uczciwych, odpowiedzialnych i akceptowalnych praktyk, odnoszących się między innymi do praw własności intelektualnej.

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka i Prorektor ds. Współpracy AGH prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski podpisują porozumienie
Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka i Prorektor ds. Współpracy AGH prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski po podpisaniu porozumienia