W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ogłoszono obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” pod poz. 1136.
Zgodnie z art. 40j ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza, najpóźniej do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokości zwaloryzowanych stawek opłat za udostępnianie materiałów zasobu, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia następnego roku.
Stawki opłat za udostępnianie materiałów zasobu określone w obwieszczeniu, stosownie do treści art. 40j ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostały zwaloryzowane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wynoszącym 115,0 (wzrost cen o 15,0 %), który został ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. (M.P. poz. 713).

ilustracja przedstawia zrzut ekranu z Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Monitor Polski, zgodnie z którym 24 października 2023 r. pod poz. 1136 ogłoszone zostało obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.