Realizacja prac dotyczących opracowania narzędzi do automatycznej produkcji map topograficznych w skali 1:100 000

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

W wyniku ogłoszenia przetargu na opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k do map topograficznych w skali 1:100 000 został wybrany wykonawca zamówienia – firma Globema Sp. z o.o.

W ramach realizowanej umowy Wykonawca opracuje w terminie do 29 listopada b.r. następujące komponenty logiczne:
a. automatycznej generalizacji;
b. automatycznego generowania obiektów kartograficznych z ciągłej bazy danych
BDOT10k;
c. automatycznej redakcji treści kartograficznej;
d. automatycznego generowania elementów pozaramkowych i siatki;
e. automatycznego generowania elementów rzeźby terenu;
f. automatycznego generowania opisów;
g. automatycznego generowania układu mapy.
oraz dostarczy poniższe produkty techniczne:
a. procesy zapisane w plikach *.fmw i ew. dodatkowe transformatory w plikach *.fmx
lub kody źródłowe w jęz. Python (procesy, dodatkowe transformatory, kody
źródłowe w jęz. Python stanowią kod źródłowy);
b. bibliotekę symboli dla QGIS lub ArcMap wraz z plikiem projektowym w QGIS lub
ArcMap;
c. wyniki automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej w postaci plików PDF
i GeoTIFF dla wszystkich godeł 1:100 000 w kraju, zrealizowane w ramach
przygotowanych procesów, o których mowa w pkt. 1;
d. opis przygotowanych procesów z instrukcją uruchamiania (zawierający instrukcje
instalacji i konfiguracji).