Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii zostało ogłoszone

Po lewej stronie napis: "Prawo", a po prawej fragment ortofotomapy

22 sierpnia b.r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1664 ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Przypomnijmy, że najważniejsze zmiany dotyczą wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzeń członków komisji kwalifikacyjnej przeprowadzających postępowanie kwalifikacyjne. Dodatkowo nowelizacja zakłada zmniejszenie liczby członków poszczególnych zespołów kwalifikacyjnych przeprowadzających egzamin z 5 do 4 osób.

W nowych przepisach odstąpiono od zamieszczania na stronie internetowej GUGiK pytań z egzaminów pisemnych przeprowadzonych w roku ubiegłym oraz przywrócono warunkowe dopuszczenie do egzaminu przy brakach o charakterze formalnym.

Ponadto, zgodnie z nowelizacją, praktyka zawodowa jaką powinna wykazać się osoba ubiegająca o uprawnienia zawodowe, może być wykazana do 15 lat wstecz.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – 6 września 2023 r.

ilustracja przedstawia zrzut z Dziennika Ustaw 2023 r. poz. 1664.