Powrót

01.10.2021 Nowa wersja schematu aplikacyjnego GML do rozporządzenia BDOT10k

Na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowaliśmy nową wersję schematu aplikacyjnego GML (XML Schema Definition - XSD) do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie: Bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.

Wersja 1.3 schematu zawiera poprawkę w zakresie typu OT_RodzajCiaguRuchuPieszegoType. Plik jest w trakcie publikacji w repozytorium interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952 i 1005).

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu BIP GUGiK z wyświetloną stroną ukazującą rozporządzenie, do którego opublikowano nową wersję schematu aplikacyjnego GML.

Ewentualne uwagi do schematów prosimy zgłaszać na adres gugik@gugik.gov.pl.