Powrót

11.08.2020 Jedenasta część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji

Publikujemy jedenastą część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji poświęconej nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Ze względu na udział w wideokonferencji blisko 1800 osób nie wszyscy mieli możliwość zadania ich osobiście, dlatego większość pytań przekazano pisemnie i teraz będziemy na nie odpowiadać. Publikujemy odpowiedzi na 10 kolejnych pytań, a pozostałe będziemy zamieszczać sukcesywnie.

 

 1. Marek Skiba 11:22 Czy opracowanie geodezyjne przyjęte do zasobu geodezyjnego w zakresie ustalenia granic działki ewidencyjnej podlega aktualizacji w formie czynności materialno-technicznej w okresie; po nowelizacji ustawy a przed zmianą rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntów?

Od 31 lipca 2020 r. organ ma obowiązek aktualizować, w drodze czynności materialno-technicznej, informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 24 ust. 2b pkt 1 lit h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). Żaden przepis nie ogranicza stosowania wyżej przywołanej normy ze względu na moment, w którym nastąpiło przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

 1. Sylwia Majcher 09:53 W związku ze zmianą ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o ubezpieczeniu społecznym rolników, bardzo proszę o wyjaśnienie jak ma wyglądać procedura potwierdzenia umowy dzierżawy przez Wójta?

Od 31 lipca 2020 r. zgodnie z art. 28 ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174, 782.) zawarcie umowy dzierżawy potwierdza „wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. Przepisy prawa nie regulują szczegółowej procedury potwierdzania umów dzierżawy, wskazują jedynie organ właściwy w tym zakresie.

 

 1. Anonymous Attendee 11:35 W świetle obowiązujących przepisów jakie organy, od dnia dziejszego, będą rejestrowały umowy dzierżawy?

Odpowiedź jak w pytaniu 102.

 

 1. Dorota Pakieła 11:30 Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: co ze sprawami administracyjnym w zakresie aktualizacji Egib wszczętymi w dniu 30.07.2020 r. z urzędu? Czy decyzje administracyjne w sprawie aktualizacji Egib mają być wydane w oparciu o stare przepisy - podstawę prawną, czy można zastosować jakiej przepisy przejściowe, wyniające z nowelizacji Pgik?

Wprowadzenie w nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nowego brzmienia art. 24 ust. 2b pkt 1 lit h zmieniło zakres przedmiotowy art. 24 ust. 2b pkt 2. W związku z tym postępowania administracyjne w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków wszczęte przed 31 lipca 2020 r. na podstawie art. 24 ust. 2b pkt 2 w związku z dokumentacją geodezyjną przyjętą do zasobu, mogą zostać umorzone, chyba że dalej zasadnym jest wydanie decyzji w oparciu o art. 24 ust. 2b pkt 2. Wybór sposobu zakończenia należy do organu prowadzącego dane postępowanie. (odpowiedź uzupełniona 19 sierpnia 2020 r.)

 

 1. Krzysztof Szwaja 09:43 Czy w świetle obowiązujących przepisów wobec braku nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków należy zawiadamiać strony o wprowadzonych zmianach na podstawie dokumentacji przyjętej do zasobu (np. w związku z ustaleniem granic)?

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (…) dotychczasowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków zachowuje moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych w tym zakresie jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W związku z tym zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia (obowiązującego) w sprawie ewidencji gruntów i budynków, organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków zawiadamia właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w § 11ust. 1pkt 1 – w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialno-technicznej wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, i dotyczyła:

 • a) pola powierzchni działki ewidencyjnej,
 • b) rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych,
 • c) głównej funkcji budynku,
 • d) numeru działki ewidencyjnej.

 

 1. Daniel Kmiecik 11:24 Praca geodezyjna dotycząca ustalenia granic została zgłoszona przed wejściem w życie ustawy, natomiast operat techniczny wpłynie do ODGIK po 1 sierpnia. W związku z niezbędną zmianą konfiguracji granic działek w wyniku pomiaru na gruncie dotychczas strona obowiązana była złożyć wniosek o wprowadzenie takiej zmiany w ewidencji. Czy wobec nowego prawa, zmiana w ewidencji zostanie ujawniona w drodze czynności materialno technicznej?

Od 31 lipca 2020 r. organ ma obowiązek aktualizować, w drodze czynności materialno-technicznej, informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 24 ust. 2b pkt 1 lit h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). Żaden przepis nie ogranicza stosowania wyżej przywołanej normy ze względu na moment, w którym nastąpiło przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

 1. Aleksandra Wernik awernik@um.warszawa.pl  Dot. art.10 pgik -przepisy intertemporalne. Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków nie jest wymieniona w tym przepisie, więc  czy  opracowania geodezyjne  mogą być podstawą aktualizacji bez wniosku właścicela? Pan minister wypowiedział się, że nie, ponieważ prawo nie działa wstecz. Może  trzeba to jednak wyjasnić.

Nie ma takiego stanowiska. Wspomniane stanowisko pojawiło się omyłkowo w odpowiedzi na pytanie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i zostało już sprostowane. Jest tak jak Pani twierdzi, co zawarte jest w odpowiedzi na pytanie 101.

 

 1. Piotr 12:25 Czy można będzie aktualizować dane ewidencyjne wpisując jako podstawę stan faktyczny na gruncie? chodzi mi o fakt, aby dokonać usunięcia, pomiaru (zmiany geometrii) budynku bez wniosku właściciela.

Ewidencja gruntów i budynków, co do zasady powinna być zgodna ze stanem faktycznym. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków następuje na podstawie wniosków lub w wyniku wprowadzenia zamian na podstawie dokumentów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, odzwierciadlających stan faktyczny.

 

 1. Joanna Przybylska 11:32 Jeżeli przy podziale nieruchomości (oczywiście jak decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna) chcę wyznaczyć i utrwalić na gruncie nowe punkty graniczne znakami granicznymi (co wynika z par. 14 pkt 2 rozporządzenia w sprawie podziałów), czy w tym przypadku mogę złożyć zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia mapy z projektem podziału nieruchomości wskazując jako cel wyznaczenie punktów granicznych?

Art. 12 ust. 2c dopuszcza dla zgłoszonej pracy geodezyjnej zgłoszenie uzupełniające dotyczące m.in. "wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych". Mając na względzie powyższy zapis należy uznać, że wyznaczenie (wyniesienie w teren) projektu podziału nieruchomości po wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nie jest niezbędne do realizacji celu prac jakim jest sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości. Nie ma zatem możliwości uzupełnienia zgłoszenia prac geodezyjnych w opisany w pytaniu sposób. (odpowiedź poprawiona 27.08.2020 r.)

 

 1. Monisia Co zmienia się w zakresie zatwierdzenia wstępnego projektu podziału nieruchomości?

Wprowadzone zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie zmieniają zasad zatwierdzania wstępnego podziału nieruchomości.

 

Linki do wszystkich części odpowiedzi: