Powrót

21.04.2020 Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Podpisana ustawa wprowadza bardzo istotne zmiany do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z których najważniejsze dotyczą:

  • przyspieszenia procesu inwestycyjnego i usprawnień dla geodetów,
  • wprowadzenia bezpłatnego dostępu do znacznej części danych geodezyjnych,
  • usprawnienia prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
  • zapewnienia lepszego finansowania geodezji w powiatach.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 35 lit. c tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;

2) art. 5, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.